• Tussen 1850 en 1914 ontstaan in België de liberale en socialistische partijen met in hun zog ook een gelaïciseerd verenigingsleven als tegengewicht voor de dominante katholieke samenleving.
  • In 1951 wordt het Humanistisch Verbond (HV) opgericht. Het HV staat in tegenstelling tot de vroegere vrijheidsbonden los van elke politieke partij en houdt er een moderne visie op vrijzinnigheid op na. Hoofddoel is de laïcisering van de samenleving.
  • Op 16 mei 1961 wordt de Oudervereniging voor de Moraal (OVM)opgericht. OVM heeft als hoofddoel het promoten van het officieel onderwijs in het algemeen en de cursus niet-confessionele zedenleer in het bijzonder.
  • Onder impuls van HV en OVM wordt op 9 juni 1966 de Unie Vrijzinnige Verenigingen opgericht. Vandaag de dag draagt zij ook de naam ‘deMens.nu’ en groepeert 38 vrijzinnige lidorganisaties.
  • Op 29 maart 1969 volgt het Centre Action Laïque (CAL), de Franstalige tegenhanger.
  • Op 14 juli 1972 wordt de Centrale Vrijzinnige Raad opgericht die UVV en Cal samenbrengt. Dit wordt hét officieel orgaan van de Vrijzinnige Gemeenschap in België.
  • 29 mei 1985. Die datum wordt meestal gelinkt aan het Heizeldrama. Maar precies op diezelfde dag wordt in Oostkamp de lokale afdeling van OVM opgericht. De stichters waren 2 leerkrachten niet-confessionele zedenleer, namelijk Jeannette Vandommele in de toenmalige Rijksmiddenschool en Alain Bottu in de Rijksbassischool.
  • Op 15 mei 1993 wordt de Unie grondwettelijk erkend. De niet-confessionele levensbeschouwing komt daarmee op dezelfde voet te staan als de katholieke kerk in België.
  • 21 juni is de Internationale Dag van het Humanisme, en  precies op 21 juni 2002 wordt de wet goedgekeurd die de financiering van de Vrijzinnige Gemeenschap regelt.
  • Door een decreet van toenmalig minister van Cultuur Bert Anciaux, moeten vier vrijzinnige culturele organisaties in 2004 overgaan tot een fusie. De nieuwe vereniging wordt HVV. Waar HVV vroeger stond voor Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk wordt het nu Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging. De vroegere HV en OVM-afdelingen, alsook Grijze Geuzen voor de derde leeftijd worden de lokale afdelingen van HVV.
  • Onder impuls van de Oostkampse afdeling wordt op  7 december 2004 het Vrijzinnig Centrum De Molensteen vzw opgericht. Alhoewel beide organisaties los van elkaar staan (wat betreft lidmaatschap, bestuur, opdracht,…) is er sindsdien een nauwe samenwerking wat betreft organisatie van debatten en lezingen.

De nationale zetel van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is gevestigd in de Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen. HVV is een vereniging zonder winstoogmerk. Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering. Deze AV verkiest een Raad van Bestuur van maximum 20 leden. Elke provincie is vertegenwoordigd in deze RvB. West-Vlaanderen wordt vertegenwoordigd door Johan Keirse (penningmeester HVV/OVM-Oostkamp) met als plaatsvervanger Luc Werbrouck (voorzitter HVV/HV-Roeselare)

In elke provincie is er een ‘Provinciale geleding’. HVV West-Vlaanderen begeleidt, coördineert en ondersteunt de werking van de lokale West-Vlaamse afdelingen van het HVV/Humanistisch Verbond en HVV/ Oudervereniging voor de Moraal.
De provinciaal bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) worden verkozen door de provinciale Algemene Vergadering en bestaan momenteel uit:

Voorzitter: Luc Werbrouck (DB) (HVV/HV Roeselare)
Ondervoorzitter: Paul Baeteman (HVV-Westhoek)
Secretaris: Johan Keirse (DB) HVV/OVM-Oostkamp
Penningmeester: Patrick Van Duyvenboden (DB) (HVV/HV-Assebroek)
Adjunct-penningmeester: Lucienne D’Everlange (DB) (HVV/OVM-Oostende)
Leden:
Steven Dudal (DB) (Provinciaal Educatieve Kracht)
Eveline Bonjé (HVV/OVM-Brugge)
Ann De Deken (HVV/OVM-Kortrijk)
Marc Van Muylem (HVV-Westhoek)

Alle bestuursvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor de bestuursleden van alle provinciale afdelingen.

Contact en info: Steven Dudal, Provinciaal Secretariaat HVV West-Vlaanderen, VLC “De Geuzetorre” Kazernelaan 1, 8400 Oostende
Tel: 059 51 63 95    Fax: 059 51 86 02   E-mail: hvv.westvl@skynet.be

 

HVV/OVM – Oostkamp
Guldensporenstraat 7
8020 Oostkamp
Tel.: 050 824660
e.mail: info@hvv-oostkamp.be