Grenzen aan de euthanasiewet?… het grote debat

Grenzen aan de euthanasiewet?… het grote debat

Dinsdag 11 juni 2013 om 20u00

Debat met prof. dr. Wim Distelmans, dr. Lieve Thienpont en mevr. Jacinta De Roeck

Moderaor: dr. Luc Proot

 

 

Sinds de goedkeuring van de Wet betreffende de Euthanasie in 2002 werden we in ons land geconfronteerd met ingrijpende verschuivingen in het denken over en het omgaan met het levenseinde van kwetsbare mensen. We kunnen in dit verband spreken van euthanasie als ‘het nieuwe sterven’. De tijd is rijp om even stil te staan bij de filosofische, juridische en ethische contouren van ‘dit nieuwe sterven’.

Toch bestaat er nog veel weerstand tegen de volledige toepassing van de Wet betreffende Euthanasie. In de meeste zorginstellingen is euthanasie bij terminale patiënten die ondraaglijk en aanhoudend lijden bespreekbaar en uitvoerbaar. Euthanasie bij niet terminale patiënten of zoals de wet zegt, bij patiënten die niet binnen afzienbare tijd zullen overlijden, ligt veel gevoeliger en roept nog veel weerstand op bij artsen en zorginstellingen. In sommige omstandigheden kan men zelfs spreken van taboe. Artsen en burgers hebben meer moeite met een euthanasieverzoek bij psychische klachten zoals levensmoeheid, depressie en beginnende dementie dan bij ernstige lichamelijke (pijn)klachten. Toch is er stilaan een grotere openheid in de samenleving, een grotere bereidheid van zorgverleners om naar het euthanasieverzoek bij ondraaglijk psychisch lijden te luisteren.

De huidige wet vertoont ook een aantal beperkingen. Zo worden minderjarigen en dementerenden uitgesloten. In dit kader werden wetsvoorstellen ter uitbreiding van de wet betreffende euthanasie in de kamer ingediend en zijn er hoorzittingen gehouden over deze problematiek.

In een debat over euthanasie komen onvermijdelijk ook twee andere belangrijke wetten met betrekking tot het levenseinde aan bod, nl. ‘De Wet van 14/06/2002 Betreffende de Palliatieve Zorg’ en ‘De Wet van 22/08/2002 Betreffende de Rechten van de Patiënt’ .

Over al deze onderwerpen werd gediscussieerd met een panel van experten.

Prof. dr. Wim Distelmans schetste vooral de rol van de zorgverstrekker (arts, verpleegkundige,…) en stelde de verzoeker centraal. Tevens stelde hij met meerdere voorbeelden de lacunes in de huidige wet aan de kaak. Mevr. Jacinta De Roeck duidde de moeizame onderhandelingen die in 2002 tot de huidige wetten geleid hebben en de vele obstakels die op het pad van een wetsherziening liggen. Dr. Lieve Thienpont had het dan weer vooral over het moeilijk af te lijnen deelaspect psychisch lijden.

Het feit dat de drie panelleden regelmatig op elkaars terrein zaten illustreerde dat zij allen ook buiten hun eigen vakgebied de materie volledig beheersen. Dr. Luc Proot had als moderator zijn huiswerk gemaakt, hij wist telkens weer de gevoelige thema’s te duiden en net diè moeilijke vraag te stellen.

Het publiek luisterde geboeid toe.. tot bij de vraagstelling. Helaas kon niet iedereen zijn vraag kwijt aan het panel maar dat werd ruimschoots goedgemaakt in de bar. Op de infostands van De Molensteen en het huisvandeMens gingen de foldertjes en brochures als zoete broodjes de deur uit.

Als toehoorder kunnen we enkel besluiten dat de dames en heren volksvertegenwoordigers in deze ethische kwestie hun partijpolitieke spelletjes best opzij schuiven en hun verantwoordelijkheid dienen op te nemen in het belang van de patiënt.

Prof. Wim Distelmans, Professor palliatieve zorg VUB, voorzitter van de Federale Commissie ter Controle en Evaluatie van de Wet betreffende Euthanasie en oprichter van LEIF.

Dokter Lieve Thienpondt, psychiater en baanbreker in verband met de problematiek van euthanasie bij het ondraaglijk psychisch lijden.

Jacinta De Roeck, voormalig senator en mede indiener van de wet betreffende euthanasie. Nu directeur van het HVV en strijder voor de uitbreiding van de wet betreffende euthanasie naar dementerenden en minderjarigen.

Het debat werd in goede banen geleid door Dokter Luc Proot, gewezen diensthoofd Algemene Heelkunde AZ St. Jan, LEIF-arts, medeoprichter van het Levenshuis Brugge en voorzitter van Vrijzinnig Centrum De Molensteen Oostkamp vzw..

238 aanwezigen.

Dit was een organisatie van Vrijzinnig Centrum De Molensteen-Oostkamp vzw i.s.m. HVV/OVM-Oostkamp

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad