Boodschap aan de (her)verkozen politici

Zondag 9 juni 2024 heeft ons politieke landschap grondig hertekend. deMens.nu, de koepelvereniging van Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel, richt zich daarom meteen tot de (her)verkozen politici van de verschillende democratische partijen:

De complexe uitdagingen waar we als samenleving voor staan kunnen enkel aangepakt worden door dialoog en het vinden van politieke compromissen, met respect voor de seculiere rechtstaat en onze universele mensenrechten. We doen een oproep aan de toekomstige beleidsmakers om vast te blijven houden aan de democratische principes en zo te bouwen aan een rechtvaardige, vrije en solidaire samenleving waarin iedereen de kans krijgt om in waardigheid te leven.

We hopen dat er op korte termijn democratische regeringen worden gevormd die de diverse uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, effectief aanpakken.

Als vertegenwoordigers van de vrijzinnig humanistische gemeenschap willen we enkele punten naar voor brengen die aandacht verdienen bij de regeringsonderhandelingen:

  • We hopen dat de nieuwe federale regering werk maakt van een verbeterd wettelijk kader voor abortus, euthanasie en draagmoederschap. Een ethisch moratorium in het regeerakkoord is onaanvaardbaar. Deze thema’s raken het hart van persoonlijke vrijheid en vormen de basis van een samenleving waarin ieder individu het recht heeft op een waardig en autonoom leven. De vragen vanuit de praktijk, ondersteund door wetenschappelijke rapporten, zijn kristalhelder.
  • Kwalitatief en neutraal onderwijs is de sleutel tot een kritische samenleving. Kinderen en jongeren moeten worden opgevoed tot vrije denkers die hun eigen weg kunnen vinden in het leven. De levensbeschouwelijke vakken spelen daarin een belangrijke rol: ze bieden een venster op de wereld en dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. deMens.nu benadrukt het belang van deze vakken en roept op tot hun behoud en de versterking van hun positie binnen het onderwijssysteem. Daarnaast is het essentieel dat de overdracht van scholen binnen het officiële netwerk decretaal verankerd wordt, zodat de keuzevrijheid van ouders en leerlingen gegarandeerd blijft en de onderwijsinfrastructuur de nodige ondersteuning krijgt.
  • Onze gemeenschap maakt zich zorgen over de opkomst van extreme standpunten en de impact hiervan op de samenleving, zowel op lokaal als Europees niveau. Denk maar aan de rechten van Lgbt personen die tijdens de verkiezingscampagne in vraag werden gesteld. Deze verworvenheden mogen nooit ter discussie staan; ze maken deel uit van een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Het is dan ook belangrijk dat relationele opvoeding een plek heeft binnen het schoolcurriculum. We rekenen erop dat de democratische partijen deze waarden volmondig blijven verdedigen, zoals ze dit deden in de aanloop naar de verkiezingen.
  • Onze gemeenschap dringt ook aan op de bescherming van atheïstische vluchtelingen. Daartoe zijn duidelijke richtlijnen en een expliciete erkenning van atheïsme als legitieme asielgrond vereist. Dit houdt in dat de wetgeving moet worden herzien om te zorgen voor een rechtvaardige behandeling van niet-religieuze asielzoekers, vrij van stereotypen en met volledige kennis van de situatie in het land van herkomst.

In ons memorandum kan men nog meer thema’s ontdekken die we vanuit onze vrijzinnig humanistische gemeenschap op de politieke agenda willen zien verschijnen.

We kijken ernaar uit om constructief samen te werken met de toekomstige beleidsmakers en zijn steeds bereikbaar om onze standpunten verder toe te lichten.

Raymonda Verdyck
Voorzitter deMens.nu

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad