Werkgroep Atheïsme

In de schoot van HVV werd eind 2009 de Werkgroep Atheïsme opgestart. Belangrijkste motief hiervoor was dat het atheïsme als levensbeschouwing en als essentieel onderdeel van het vrijzinnig humanisme binnen en buiten HVV meer aandacht verdient. Algemene doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het seculiere humanisme.

De werkgroep atheïsme heeft als opdracht onder meer:

 • op te komen voor de belangen van atheïsten, ongelovigen en buitenkerkelijken
 • mee te werken aan de bekendmaking en promotie van het atheïsme
 • initiatieven te nemen die atheïsme op een positieve en constructieve manier meer in de aandacht brengen (inhoudelijk, organisatorisch, communicatief, projectmatig, …)
 • kritisch te reageren op religieus en/of godsdienstig fanatisme, extremisme en fundamentalisme, zeker daar waar de democratische rechtstaat ter discussie wordt gesteld
 • het bestrijden van alle negatieve en/of maatschappelijk opgedrongen facetten van een theïstische irrationele levenshouding, levensbeschouwing of maatschappijvisie
 • specifieke uitgangspunten zoals scheiding kerk/staat, vrije meningsuiting, streven naar kennis/waarheid/wetenschappelijkheid te verdedigen daar waar deze in het gedrang komen (zoals bijvoorbeeld bij creationisme en Intelligent Design)

De werkgroep bestaat nu uit zowat 50 personen die regelmatig bijeenkomsten houden.
Ondertussen werd ook een ‘atheïstisch manifest’ opgesteld, als leidraad voor de werking:

Atheïstisch Manifest’:

 1. Wij leiden ons leven zonder (te geloven in) god(en) en achten dit zinvol en achtbaar.
 2. Wij verdedigen voor onszelf en voor anderen het recht te leven zonder god(en).
 3. Wij huldigen de principes van de democratie, de scheiding van kerk en staat en de universele rechten van de mens.
 4. Wij verdedigen de vrijheid van het individu, de emancipatie van de geest/rede en een rationeel-wetenschappelijke
  benadering van wereldbeelden.
 5. Wij aanvaarden geen enkele wet, regelgeving of beslissing die gebaseerd is op een zogenaamd goddelijke tekst of geopenbaarde uitspraak.
 6. Wij stellen dat geen enkele religie haar regelgeving mag opleggen aan anderen.
 7. Wij onderschrijven dat een burgerlijke wetgeving (die voor iedereen geldt) prevaleert boven een religieuze regelgeving en aanvaarden daarom geen juridische uitzonderingen op enige wet op basis van religieuze argumenten.
 8. Wij strijden tegen elke vorm van onderdrukking en discriminatie, ook indien dit gebeurt in naam van iemands god(en).
 9. Wij zijn voorstanders van een seculier openbaar onderwijs, met een studie over diverse godsdiensten, levensbeschouwingen
  en over het atheïsme, voor alle leerlingen.
 10. Wij menen dat de wetenschappelijke studie en de maatschappelijke duiding van godsdiensten en levensbeschouwingen waardevol is.

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad