Winterzonnewende 17 december 2023: speech van de voorzitter P. Ceuninck

Vrienden, Dames en heren
Ik heet jullie allemaal van harte welkom op deze winterzonnewende met receptie, aangeboden door de Vrijzinnige gemeenschap van Oostkamp, bestaande uit het Vrijzinnig Centrum De Molensteen en het Humanistisch Verbond.
Laat ik eerst even stil staan bij onze publieke activiteiten van het bijna afgelopen jaar. Een normaal jaar zou ik zeggen, na al de covid ellende die we meegemaakt hebben.
Met de Molensteen konden we dit jaar opnieuw 4 lezingen organiseren.
De eerste vond plaats op 2 maart. Toen kwam VRT journalist Michael van Droogenbroeck onder grote opkomst spreken over “investeren in de tweede helft van je leven “. Op 2 mei kwam Sandra Voet spreken over de werking van Child Focus. Op 21 september kwam Kati Verstrepen, voorzitster van de Liga van de Mensenrechten spreken over mensenrechten, gisteren, vandaag en morgen.
Daarbij maak ik even een inhoudelijke kanttekening: op 10 december laatsleden was het de 75 e verjaardag van de ondertekening van de universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen binnen het kader van de Verenigde Naties . Een belangrijke leidraad voor vrijzinnigen zou ik zeggen. De mensenrechten staan naar mijn gevoel de laatste tijd wereldwijd wel onder druk. Op veel plaatsen in de wereld blijft de verklaring dode letter en worden de principes ervan op grote schaal geschonden. Denken we, wat België betreft, bvb aan de toestand in de gevangenissen alwaar gedetineerden op de grond moeten slapen door overbevolking ; denken we ook aan de asielzoekers. Volgens recente richtlijnen van staatssecretaris De Moor krijgen alleenstaande mannelijke asielzoekers voorlopig geen opvangplaatsen meer. Fedasil de Belgische Staat dus, is overigens al 7000 keer veroordeeld voor het niet voorzien van opvangplaatsen. Heel positief is dan weer, vind ik toch, dat zeker in Europa, mensenrechten aan relevantie en belang winnen in milieu- en klimaatkwesties. In de recente klimaatzaak is de veroordeling van de Belgische staat, het Vlaamse gewest en het Brusselse gewest door het hof van beroep te Brussel onder meer gebaseerd op de schending van bepaalde fundamentele mensenrechten, zoals vervat in het voor België bindend Europees verdrag voor de rechten van de mens. Het betreft met name over artikel 2 (dat gaat over recht op leven) en artikel 8, recht op respect voor privé- en familieleven; dat laatste kan enigszins vreemd klinken want wat heeft het privéleven op het eerste gezicht nu te maken met milieu of klimaathinder? Het Brusselse hof stelde meer bepaald ivm dat artikel 8 dat temperatuurschommelingen, zeespiegelstijgingen, verhoogd risico op overstromingen, een negatieve impact op de gezondheid, verhoogde klimaatmigratie, ecoangst, en armoede voor gevolg hebben dat de getroffen personen minder zullen kunnen genieten van hun privé- en gezinsleven en van hun woning.
Ook in Nederland heeft het hoogste gerechtshof aldaar in 2019 geoordeeld dat de staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen . En tijdens de recente klimaat top COP 28 in Dubai is een transitie, weg van fossiele brandstoffen, overeengekomen. Ik sluit nu deze kanttekening en kom terug op onze lezingen.
De laatste in de reeks van vier vond plaats op 16 november ll met als zeer actueel onderwerp artificiële intelligentie , gebracht door DS journalist D Deckmyn.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om elkeen die op onze activiteiten was en/of deze bekendmaakte te danken: de Molensteen bestaat voor en door mensen en dat bent U allen.
Meteen doe ik ook een oproep om uw lidmaatschap van de Molensteen te vernieuwen of om lid te worden: is een kleine investering van 15 € met een hoog dividend, nl 2 gratis drankbonnetjes per lezing die u bijwoont.
Neem ook af en toe een kijkje op onze website en die van het Huis van de mens, alwaar u onder meer een rubriek vindt over diverse vormen van vrijzinnige dienstverlening en activiteiten.
Nu naar 2024. Wat hebben wij, de Molensteen , in 2024 in de aanbieding ?
Op 27 februari komt de relatief bekende politicoloog Dave Sinardet van de VUB een lezing geven die in het licht zal staan van de komende verkiezingen op 9 juni 2024. Volgens de peilingen zal 1 op 4 Vlamingen jammer genoeg op het Vlaams BeHang stemmen, recent herdoopt door sommigen in Chinees Belang. Gaan we straks nog es kliklijnen voor zgn linkse of woke leerkrachten meemaken? Of zgn anti-woke onderwijs zoals in Florida ? Ik volsta met te zeggen: denk zeer goed na als u op 9 juni in het stemhokje staat omtrent de vraag welke partij voor welke waarden staat.
Voor het overige lijkt 2024 een uiterst belangrijk jaar te worden, geopolitiek bekeken, maar daarover ga ik hier niet uitweiden. Ik verwijs alleen naar het gevaar Trump, naar Oekraïne en de oorlog in Gaza .
Terug dus naar ons programma voor 2024.
Onze tweede lezing zal op 14 mei over smart city gaan. De Smart City coördinator bij de Stad Brugge, Ide Vandenbroucke, zal ons komen uitleggen hoe de stad Brugge gebruikmaakt van moderne technologieën, innovaties en data om de levenskwaliteit te verbeteren en de stad duurzamer en efficiënter te maken, kortom hoe Brugge op weg is naar een zgn slimme stad.
Voor de tweede jaarhelft ligt alleen 17 november vast: dan komt het VUB orkest hier naar de Valkaart , onder meer in het kader van ons 20 jaar bestaan in 2024.
Beste vrienden, ik ben lang genoeg aan het woord geweest . Het is nu tijd voor een onderlinge gezellige babbel met een natje en een droogje, dat alles met een streepje muziek er bij . Dank daarvoor aan traiteur Marc en aan de Receptionisten.
Ik besluit met jullie namens het bestuur van de Molensteen straks prettige kerstdagen toe te wensen en een inspirerend 2024 op alle vlakken .
Ik dank iedereen voor z’n aanwezigheid hier en stel voor verder het glas nogmaals te heffen op een voorspoedig, gelukkig en gezond 2024. Ik dank u voor uw aandacht

Met de steun van deMens.nu, huisvandemens en de Centraal Vrijzinnige Raad